yed300250
הכי מטוקבקות
  חדשות • 10.07.2016
  הנגבי ימליץ: לפרסם את הפרוטוקולים
  מיליון וחצי מסמכים על היעלמות ילדי תימן ייסרקו בשבועות הקרובים • אם המלצת השר הנגבי תתקבל, כולם יועלו לאינטרנט
  טובה צימוקי

  בעוד שלושה חודשים צפוי השר צחי הנגבי להמליץ לממשלה להסיר את החיסיון מהפרוטוקולים המתעדים את בדיקת היעלמות ילדי תימן, למעט הפרוטוקולים שעליהם חל חיסיון בשל הגנת הפרטיות או חוק האימוץ.

   

  הנגבי, שקיבל את הטיפול בנושא מראש הממשלה לאחר לחץ ציבורי ולחץ המשפחות בשבועות האחרונים, מתכוון להמליץ על הקמת אתר אינטרנט מיוחד שבו הפרוטוקולים יהיו זמינים לעיון הציבור. שלשום הוא סיים בארכיון המדינה יחד עם גנז המדינה, ד"ר יעקב לזוביק, רבקי דב"ש, מנהלת המחלקה לחופש המידע במשרד המשפטים, ועו"ד נעמי אלדובי, היועצת המשפטית של הארכיון.

   

  הסיור נועד לצורך קביעת נהלים לבחינת החומרים של ועדת קדמי על ידי השר הנגבי. מדובר במאות רבות של מכלים שבהם מצויים יותר ממיליון וחצי דפי עדויות, תמלילים, מסמכים, פרוטוקולים, נתונים מבתי־חולים, ממשרד הפנים, מחברה קדישא, ממשרד הבריאות ועוד. בעקבות הסיור הנחה השר לשלוח את כל המכלים לסריקה ממוחשבת, כדי שיהיה אפשר לרכז באתר אינטרנט פתוח לציבור את כל החומרים שלגביהם תחליט בעתיד הממשלה על הסרת החיסיון. "ההחלטה להתחיל בסריקת החומר באופן מיידי, עוד בטרם התגבשה המלצה בדבר הסרת החיסיון, נועדה לחסוך שבועות רבים במקרה שהממשלה תחליט לחשוף את החומר", אומר הנגבי. "עבור המשפחות המתייסרות, לכל יום של המתנה יש חשיבות רבה".

   

  מקור משפטי שב והבהיר שבמקרה של ילדים שניתן להוכיח כי נמסרו לאימוץ, לא ניתן יהיה בכל מקרה לפרסם את המידע כיוון שהוא חוסה תחת חיסיון מחמיר, המגן על מי שהיו אז ילדים ועל משפחותיהם המאמצות. לעומת זאת, המקור הבהיר שמידע, עדויות או מסמכים המעידים על "שיטה" בהעלמת ילדים יהיו מחויבים בפרסום, ואם מדובר באנשים שסייעו לחטיפה לכאורה הם יהיו זכאים, טרם הפרסום, להליך של שימוע.

   

  yed660100