yed300250
הכי מטוקבקות
  שאול גולן
  חדשות • 17.01.2017
  היועמ"ש מציג: הסכם ניגוד עניינים לפרקליטו של ראש הממשלה
  בעקבות פרשת הצוללות, שבה ייצג את נציג התאגיד הגרמני בזמן ששימש גם עורך דינו הפרטי של רה"מ: נרקם הסכם מיוחד עם עו"ד דוד שמרון
  טובה צימוקי

  בימים הקרובים ישלים היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט את הכנת הסכם ניגוד העניינים המעודכן בין משרדו של עו"ד דוד שמרון, פרקליטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לבין משרדי הממשלה שפועלים מולו.

   

  הנושא הועבר לפתחו של מנדלבליט לאחר חשיפת פרשת הצוללות מגרמניה, שבה התברר כי שמרון ייצג את סוכן התאגיד הגרמני יצרן הצוללות בארץ, בזמן שגם שימש עורך דינו הפרטי של ראש הממשלה. כעת מתגבש הסכם שימנע מקרים דומים בעתיד.

   

  בתוך כך העבירה אתמול המשנה ליועץ, עו"ד דינה זילבר, לכל היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה הנחיה חד־משמעית שעל פיה לא רק ראש הממשלה, שרי הממשלה וסגניהם מנועים מטיפול בסוגיות שיש בהן חשש לניגוד עניינים — אלא גם נושאי משרות האמון בלשכותיהם.

   

  "במסגרת זו נערכות לשרים ולסגני שרים בעניינים הרלוונטיים חוות דעת למניעת ניגוד עניינים. למען הסדר הטוב, ולנוכח שאלות שהתעוררו בנושא, נבקש להבהיר כי בכל עניין שבו שר מנוע, מנועים גם נושאי משרות האמון בלשכתו מלטפל בגין חשש לניגוד עניינים מעורבים באותו עניין", כתבה זילבר.

   

  לדבריה, כשניתנה לשר חוות דעת מאת היועץ המשפטי לממשלה, לצורך מניעת ניגוד עניינים, יחולו הנחיות אלה גם על נושאי משרות האמון בלשכתו שאינם נבחרי ציבור. מוזכר כי נושא משרת אמון הוא "זרועו הארוכה" של השר במשרד, מתוך מטרה להקל על השר ולסייע לו, "כך שכל פעולותיו של נושא משרת האמון בלשכת חבר הממשלה הן למעשה פעולותיו של חבר הממשלה. כיוון שנושא משרת האמון מייצג את השר ופועל בשמו, אין לראות בו כמי שמייצג עמדה אישית או עצמאית. עיסוק של נושא משרת האמון בעניינים שבהם השר מנוע מרוקן למעשה את המגבלה מתוכן, והמשמעות המעשית היא כי השר מעורב בעניין באופן פסול, תוך ניגוד עניינים, וזאת באמצעות נושא משרת האמון שלו".

   

  עם זאת, מדגישה זילבר: הנחיה זו אינה חלה על מנכ"ל המשרד שעומד בראש המערכת הניהולית והמקצועית של המשרד ושבסמכותו להחליף את השר במקרה שקיים חשש לניגוד עניינים.

   

  yed660100